پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

اولین شعبه بانک مسکن در استان زنجان در تاریخ 25/9/1325 در شهر زنجان و به نام بانک رهنی شعبه زنجان افتتاح و پس از این شعبه دومین واحد بانک در استان در شهرستان ابهر در تاریخ 19/7/1359 تاسیس شده است.
با توجه به افزایش تعداد شعب در دهه 60 و افزایش خدمات بانکی و لزوم ارتباط با مراکز تصمیم گیری در استانها و سرعت بخشیدن به امور اجرایی ،بازرسی و نظارت سریع و دقیق،حل مشکلات و نیازهای فوری شعب، بازاریابی و جذب مشتری،اعطای تسهیلات و اجرای سیاست عدم تمرکز در نیمه دوم سال 1368واحدهایی تحت عنوان سرپرستی در بانک تشکیل یافت.در این راستا سرپرستی شعب استانهای آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان تحت نام سرپرستی منطقه شمال غربی با مرکزیت تبریز تشکیل و شعب استان زنجان زیر نظر سرپرستی مذکور به فعالیت خود ادامه دادند.
در دهه 70 شعب فرودگاه زنجان، خرمدره، قیدار، چهارراه معلم، امام خمینی زنجان، کوی باشگاه زنجان، امیرکبیر زنجان و جمهوری اسلامی زنجان افتتاح و تحت نظر سرپرستی منطقه شمال غربی با مرکزیت تبریز شروع به فعالیت نمودند.
گسترش سریع شبکه بانک در دهه هفتاد شمسی، ایجاد سازمانی جدید به نام حوزه و تفویض بخشی از اختیارات سرپرستی ها به این واحدها را اجتناب ناپذیر ساخت.
حوزه ها واحدهای سازمانی کوچکی بودند که تحت نظر سرپرستی ها فعالیت می نمودند و نظارت بر عملکرد چند شعبه را بر عهده داشتند.در راستای این سیاست حوزه استان زنجان در تاریخ 29/6/1379متشکل از 10 شعبه و زیر نظر سرپرستی منطقه شمال غربی شروع به کار نمود.
با توجه به توسعه روز افزون شبکه بانک و ضرورت ارتباط بیشتر با مقامات محلی تعداد سرپرستی ها افزایش و حوزه های تشکیل شده از جمله حوزه استان زنجان در تاریخ 1/7/1380از سرپرستی منطقه شمال غربی منتزع و تحت نام سرپرستی استان زنجان فعالیت خود را آغاز نمود.
پس از تشکیل سرپرستی استان زنجان شعب قایم، خیابان خرمشهر، شهدا، فردوسی، اسلام آباد زنجان، مصلی ابهر،آببر طارم و صایین قلعه افتتاح گردیدند. با توجه به تغییرات صورت گرفته در سازمان بانک در سال 1386 عنوان سرپرستی ها به مدیریت شعب تغییر نام یافت و در حال حاضر مدیریت شعب استان زنجان با 18 شعبه و درجه مدیریت"2نوع ب"به فعالیت خود در زمینه ارایه خدمات بانکی ادامه می دهد.