مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

 

اولین سرپرست استان آقای فرهاد حاجی رضا با معاونت یوسف اکبری عهده دار مدیریت  شعب گردید.

اولین مدیر شعب استان آقای یوسف اکبری با معاونت نادر جوشنگ ریگی در سال 1382 عهده دار مدیریت گردید .

دومین مدیر شعب استان آقای نادر جوشنگ ریگی با معاونت عبدالواحد کیانی اصیل در سال 1384 عهده دار مدیریت گردید .

سومین مدیر شعب استان آقای عبدالواحد کیانی اصیل در سال 1389 عهده دار مدیریت گردید.

چهارمین مدیر شعب استان آقای محمدرضا بوستان افروز در سال 1392 عهده دار مدیریت گردید.

پنجمین مدیر شعب استان آقای محمدرضا جعفری در سال 1397 عهده دار مدیریت گردید.