پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

بانک مسکن در استان قزوین با تاسیس شعبه مرکزی قزوین در سال 1334 رسما فعالیت خود را آغاز نمود وسپس در سالهای 1369 تا 1383 با گسترش شبکه به 11شعبه در سال 1383 تبدیل به حوزه مستقل استان قزوین زیر نظر سرپرستی تهران ،قزوین،قم  شد وسپس در سال 1385 تحت عنوان مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین بطور مستقل فعالیت خود را اغاز نمود و هم اکنون با 22 شعبه در استان قزوین مشغول به فعالیت است.
 

تاریخ افتتاح

نام شعبه

20/7/1334

مرکزی قزوین

6/1/1369

مرکزی تاکستان

3/11/1371

فردوسی

16/6/1372

راه آهن

1/9/1374

بویین زهرا

1/9/1374

آبیک

9/6/1376

بازار

21/10/1379

سعدی

21/10/1379

آزادگان

28/12/1382

بلوار مدرس

28/12/1382

بلوار امام خمینی

24/12/1384

مرکزی محمدیه

28/12/1385

الوند

26/12/1386

ولیعصر

26/12/1386

فلسطین شرقی

26/12/1386

شهید بابایی

12/8/1387

مینودر

21/11/1387

شهید مطهری محمدیه

15/5/1388

اقبالیه

15/5/1388

شهید رجایی

20/11/1389

خیام شمالی

21/11/1389

فرهیختگان