تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم معارفه معاون اجرایی ورییس شعبه مرکزی مدیریت قزوین

مراسم معارفه معاون اجرایی ورییس شعبه مرکزی مدیریت قزوین
در این مراسم محمدحسین جوادیان –رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها – با ابراز خرسندی از حضور در استان قزوین و تقدیر وتشکر از زحمات کارکنان این مدیریت انتصاب عیسی قلیچ خانی به عنوان معاون اجرایی مدیریت قزوین ومرتضی قلیچی به عنوان رییس شعبه مرکزی قزوین را تبریک گفت وابراز امیدواری کرد با انتصاب ایشان مدیریت قزوین در پیشبرد اهداف تعیین شده بانک بیش از پیش موفق شود.
وی در ادامه سخنان خود استان قزوین را یکی از استانهای با عملکرد مطلوب برشمرد وخاطر نشان کرد با توجه به وجود کارکنان شایسته در این استان باید با تلاش بیشتر واستفاده از ظرفیتها وپتانسیل موجود در استان مدیریت قزوین جزی مدیریتهای برتر در ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
جوادیان با اشاره به اقدامات وزحمات مقامات عالی بانک در بخش سیاستگذاریهای کلان بانک اظهار داشت در سالهای اخیر با اقدامات صورت گرفته بانک مسکن از یک بانک صرفا"اجرای کننده سیاستهای دولت به بانکی سیاستگذار دربخش مسکن تبدیل شده است.
وی افزود اقدامات مقامات عالی بانک بسیار ارزشمند است وباید این اقدامات به تمام سطوح بانک انتقال یابدوهمه کارکنان باید همسو باسیاستهای کلان بانک تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف تعیین شده انجام دهند.
رییس اداره کل امور مدیریت شعب استانها یکی از اولویتهای مهم بانک را تحقق اهداف در بخش حساب صندوق مسکن یکم برشمردو تصریح کرد تحقق اهداف تعیین شده در بخش صندوق مسکن یکم برای بانک بسیار حایز اهمیت است و همه کارکنان باید با حساسیت ویژه به این مهم وبا استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت تحقق اهداف مورد نظر تلاش نمایند. 
وی با اشاره به بازدهی بالای سپرده ممتاز عادی تاکید کرد با توجه به افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ ذخیره قانونی این حساب یکی از بهترین محصولات بانک به شمار می رود ودر بازار رقابت کنونی بی نظیر می باشد که جذب منابع در این سپرده ضمن کاهش قیمت تمام شده پول باعث سودآوری بانک خواهد شد بنابراین باید از فرصت بدست آمده شعب نهایت استفاده رانمایند.
محمد حسین جوادیان یکی دیگر از اولویتهای مهم بانک را وصول مطالبات معوق برشمرد وتصریح کرد تعیین تکلیف مطالبات در بخشهای مختلف وکاهش NPL باید در اولویت کاری شعب قرارگیرد ومدیریت با کنترل ونظارت برعملکرد شعب وپیگیری جدی در این بخش موجب آزاد سازی منابع غیر جاری و افزایش سود دهی بانک را فرآهم سازد.
وی افزود در درجه بندی شعب عملکرد شعب در بخش وصول مطالبات معوق ومیزان تحقق اهداف در این زمینه بسیار حایز اهمیت خواهد بود بنابراین همه شعب به این نکته مهم باید توجه کافی داشته باشند وبا پیگیری مجدانه در جهت کاهش مطالبات معوق وnpl خود اقدام نمایند.
جوادیان گفت در سال 93 ونیمه نخست 94 مدیریت قزوین جزی مدیریتهای بود که عملکرد مطلوبی داشت وباید با بهینه سازی شعب وافزایش بهره وری، شناسایی نقاط قوت وضعف ، استفاده از فرصتها و توجه به توانمندیهای استان عملکردی به مراتب بهتر از گذشته داشته باشد .
وی جذب منابع واعطای تسهیلات را بسیار مهم دانست و اظهار داشت باید رشد سپرده ها بصورت متوازن وبه سمت سپرده های ارزان قیمت سوق پیدا نماید تا ضمن کاهش قیمت تمام شده پول وافزایش مانده در حسابهای صفر درصدی واستفاده از تسهیلات بدون سپرده موجب افزایش سود دهی شعب فرآهم شود.
رییس اداره کل امور مدیریت شعب استانها برتقویت انگیزه کارکنان تاکید کرد و افزود : استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های منابع انسانی به منظور ارایه خدمات باکیفیت در شعب باید مورد توجه قرار گیرد و بهره گیری از این ظرفیت ها می تواند به افزایش بهره وری بانک کمک کند.سید اصغرحسینی مدیر استان نیز با ارایه گزارشی از آمار عملکرد مدیریت قزوین اظهار داشت در ارزیابی عملکرد 6 ماهه نخست سال این مدیریت توانست رتبه دهم در بین مدیریتهای کشور بدست آورد واین مهم حاصل تلاش همه کارکنان صف وستاد استان می باشد که امیدواریم در 6 ماهه دوم سال نیز به مراتب با عملکرد بهتر در تمام شاخصها، در ارزیابی عملکرد آتی جزی 5 مدیریت برتر قرار گیریم.
وی افزود مدیریت قزوین درشش ماهه نخست سال دربخش حسابهای جاری 100 درصد اهداف خود را محقق نمودودر بخش طرح برکت رتبه نخست در بین مدیریتهای کشور ، در بخش فروش اقساطی در بین مدیریتهای هم درجه رتبه اول ودر بین مدیریتهای کشور رتبه پنجم را کسب نمود همچنین در بخش سهم از منابع مالی استان از شهریور 93 تا کنون از 1/9 به 7/9 افزایش یافته است.
وی با تقدیروتشکر از سه شعبه برتر ولیعصر ،خیام وفرهیختگان که در ارزیابی عملکرد مدیریت رتبه اول تا سوم را کسب کردند افزود تمام شعب باید با بهره گیری از تجارب شعب موفق اهداف تعیین شده را با برنامه ریزی مناسب محقق نمایند.
حسینی در پایان سخنانش ، انتخاب عیسی قلیچ خانی به عنوان معاون اجرایی ومرتضی قلیچی به عنوان رییس شعبه مرکزی قزوین را به ایشان و کارکنان بانک در استان تبریک گفته و افزود : با این انتصاب ، مطمیناً مسیر موفقیت و توفیقات مدیریت قزوین بیش از پیش ادامه خواهد یافت.رضا صادقی - معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها- نیزضمن تبریک انتصاب عیسی قلیچ خانی ومرتضی قلیچی وآرزوی موفقیت برای ایشان طی سخنانی با بیان اهمیت و نقش شعبه در بانک اظهار داشت بخش تحقق اهداف واجرای سیاستهای بانک ، ارایه خدمات بانک و اجرای هرگونه طرح وبرنامه در شعبه است وبنابراین شعب از جایگاه ویژه ای برای بانک برخوردار است.
وی با تاکید برتوجه ویژه روسای شعب به وظایف محوله اظهار داشت روسای شعب باید به بخشنامه وظوابط حاکم بر بانک اشراف کامل داشته باشند وبا آگاهی کامل از اهداف و برنامه های بانک بتواند با راهبرد مناسب برنامه مورد نظر را به خوبی در شعبه پیاده تا اهداف مورد نظر محقق گردد.
صادقی با بیان این مطلب که تغییر پذیری از عوامل مهم و موثر در موفقیت است اظهار داشت تغییررفتار زمانی اتفاق می افتد که نگرش نسبت به موضوعات پیرامون تغییر یابد بنابراین روسای شعب به عنوان الگو ابتدا باید این تغییر را در خود ایجاد وبه کارکنان زیر مجموعه خود انتقال دهند.
وی افزود روسای شعب باید از ظرفیتها وپتانسیلهای کارکنان به نحو شایسته استفاده کنند وبا انتقال دیدگاهها وتفکرات، اهداف وراهبردها به زیر مجموعه خود، شرایط لازم برای تحقق اهداف شعبه فرآهم سازند.
معاون هماهنگی اداره کل امور استانها برنامه محوری را یکی دیگر از وظایف مهم روسای شعب برشمرد وابراز داشت برای فرآیند های کاری که در شعب اتفاق می افتد باید در شعبه برنامه وجود داشته باشد وبخوبی اجراشود همچنین درصد تحقق اهداف تعیین ودر مقاطع زمانی مشخص رصد شود وبا کنترل ونظارت واخذ بازخورد در جهت رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت شعبه اقدام نمایند.
وی افزود اگر فرصتی برای بانک ایجاد می شود چه از منظر سپرده وچه از منظر خدمات باید بدون اتلاف زمان از آن به نحو شایسته ای استفاده شود .
صادقی گفت خلاقیت ونوآوری درشعبه از اهمیت بسیاری برخوردار است وتحقیقات علمی نشان داده است مدیران میانی واجرایی که از این دو فاکتور به خوبی بهره برداری نموده اند به موفقیتهای بسیار خوبی دست یافته اند بنابراین روسای شعب برای موفقیت باید این دوفاکتور مهم را در شعبه نهادینه نمایند.
رضا صادقی اظهار داشت روسای شعب باید تجارب ارزشمند خود رابه کارکنان زیر مجموعه انتقال دهند و با آموزشهای لازم مهارت کارکنان را افزایش داده تا ضمن ارایه خدمات با کیفیت به مشتریان ، خطا واشتباه کاری در شعب به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی افزودآموزشهای مورد نظر باید در سه بخش توسط روسای شعب به کارکنان منتقل شود یکی از آموزشهای مورد نظر تشریح بخشنامه ها ودستورالعملها وظوابط بانک می باشد دوم در بخش رعایت سلسله مراتب سازمانی ، نظم وانضباط کاری، شرح وظایف و سومین آموزش مورد نظر بحث اجتماعی ونحوه ارتباط کارکنان با مشتری ونحوه گویش با مشتریان می باشد. وی افزود روسای شعب باید نیروهای مستعد را شناسایی کنند واین زمینه را فرآهم نمایند تا با معرفی افراد مستعد وتوانمند زمینه های ارتقای آنها را فرآهم نمایند.
سید جلال الدین حسینی- رییس دفتر حراست مدیریت قزوین –نیز در این مراسم با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای منابع انسانی استان اظهار داشت به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان ،افرادی که متعهد ومسیولیت پذیرو همسوبا سیاستهای کلان ودر جهت تحقق اهداف بانک گام بردارند در ارتقای سمت در اولویت قرار خواهند گرفت.
رییس دفتر حراست استان در ادامه سخنان خود اظهار داشت امنیت کنونی کشور مدیون شهدای هشت سال دفاع مقدس و سربازانی است که اکنون به صورت مستشاری علیه دشمنان اسلام درسوریه وعراق در نبردند و وظیفه ما نیز در جبهه اقتصادی تلاش حداکثری در جهت خروج اقتصاد از رکود می باشد واین امر با حرکت در مسیر سیاستگذاری کلان بانک وتحقق اهداف بانک میسر خواهد شد.
عیسی قلیچ خانی- معاون اجرایی مدیریت قزوین - نیز ضمن ابراز خرسندی از حسن اعتماد مقامات عالی بانک ،خدمت گذاری در بانک مسکن را افتخاری فرخنده دانست و گفت بسیار خوشحالم که فرصت خدمت گذاری برای بنده در سمت جدید را فرآهم نمود وتلاش خواهیم نمود در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با وحدت، همدلی، تعامل و همفکری سایرکارکنان، مدیریت قزوین را به جایگاه بالایی که استحقاق و ظرفیت آن را دارد برسانیم .
مرتضی قلیچی رییس شعبه مرکزی قزوین نیز در این مراسم با تشکر از مسیولین بانک به دلیل اعتماد وانتخاب ایشان به عنوان رییس شعبه مرکزی قزوین ابراز داشت تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف شعبه مرکزی قزوین انجام خواهد داد.
در پایان این مراسم احکام انتصاب عیسی قلیچ خانی به عنوان معاون اجرایی ومرتضی قلیچی به عنوان رییس شعبه مرکزی توسط رییس اداره کل امور مدیریتهای استانها ومدیر استان به ایشان تقدیم شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/27