تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه کمیته وصول مطالبات

مدیراستان: اولویت اصلی بانک در حال حاضر وصول مطالبات است وهمه شعب باید با اتخاذ تدابیر لازم واصولی ضمن جلوگیری از افزایش مطالبات در جهت کاهش آن تلاش نمایند.
جلسه کمیته وصول مطالبات معوق مدیریت شعب استان قزوین با حضور مدیراستان، اعضای این کمیته وبرخی از روسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب حاضر در محل سالن جلسات برگزار شد.
در این جلسه سید اصغر حسینی –مدیراستان- با ارایه گزارشی از آمار مطالبات معوق شعب در شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت در شش ماهه دوم سال جاری روسای شعب باید با بررسی عملکرد خود درصورت عدم تحقق اهداف تغییرات جدی در برنامه و اقدامات خود ایجاد نمایند.
وی افزود اولویت اصلی بانک در حال حاضر وصول مطالبات است وهمه شعب باید با اتخاذ تدابیر لازم واصولی ضمن جلوگیری از افزایش مطالبات در جهت کاهش آن تلاش نمایند.
حسینی اظهار داشت در شش ماهه دوم سال جاری با کار کارشناسی که برروی تمام پرونده های معوق و فرآیند پیگیری پرونده ها درحال انجام است امیدواریم با تلاش همه کارکنان صف وستاد شاهد کاهش مطالبات معوق باشیم.
حسینی با تاکید براهتمام وی‍ژه همه کارکنان به امر مهم وصول مطالبات معوق خاطر نشان کرد از کارکنان فعال وموثر در این بخش تقدیر ویژه بعمل خواهد آمد واز کارکنانی که وظایف خود را در این زمینه به خوبی انجام ندهند برخورد اداری خواهد شد. 
مدیراستان یکی از عوامل موثر در افزایش مطالبات را عمدتا" عدم پیگیری مناسب توسط شعب دانست وتصریح کرد با بررسیهای بعمل آمده از عملکرد شعب ، مشاهده می شودکاهش مطالبات در شعب موفق حاصل برنامه ریزی صحیح و پیگیری اصولی مطالبات است.
مدیر استان وصول مطالبات را یک فن وروش اختصاصی دانست واظهارداشت باید متصدیان این امر آموزشهای لازم را ببینند ودرشرایط خاص از روشهای متفاوتی برای وصول مطالبات استفاده نمایند. 
وی گفت از ابتدای طرح مهر تا کنون وصولیهای این بخش بیش از 700 میلیارد ریال و در بخش روستایی نیز بیش از 110 میلیارد ریال می باشد که امیدواریم با تلاش وپیگیریهای بیشتر مطالبات معوق این حوزه با سرعت بیشتری وصول شود .
حسینی در ادامه با تاکید بر رعایت آداب ورفتار اسلامی در امر وصول مطالبات اظهارداشت در مواجه با مدیونین باید کرامت انسانی آنها رعایت شود که قطعا" همین رفتار خوب زمینه تسهیل وصول مطالبات را فرآهم خواهد نمود.
در ادامه این جلسه عملکرد شعب حاضر با بررسی تمام پرونده های معوق ادامه یافت و اهداف وتصمیمات متناسب با هرشعبه به منظور بهبود وصول مطالبات اتخاذ شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/27