تازه های اخبار تازه های اخبار

همه باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو ونسبت به اهداف ابلاغی عملگرا باشند.

جلسه کمیته مطالبات معوق مدیریت شعب استان قزوین با حضور مدیراستان، اعضای کمیته مطالبات معوق وبرخی از روسای شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد
دراین جلسه سید اصغر حسینی – مدیراستان – با بیان نقش واهمیت مشارکت جمعی همه کارکنان در امر وصول مطالبات معوق اظهار داشت یکی از نکات مهمی که همه کارکنان باید به آن توجه داشته باشند اهتمام جدی به امر وصول مطالبات معوق می باشد وهمه باید نسبت به این موضوع احساس مسیولیت داشته وبا پیگیریهای مستمر از رشد مطالبات جلوگیری ودر جهت کاهش آن تلاش نمایند.
وی وصول مطالبات را یکی از اولویتهای مهم شعب برشمرد وتصریح کرداگر شعبه ای برنامه مناسب در رابطه با نحوه پیگیری مطالبات معوق نداشته باشد نمی تواند به اهداف ترسیم شده خود دست پیدا کند بنابراین باید با تغییر در نگرش وعملکرد خود در جهت کاهش مطالبات معوق اقدام جدی نمایند.
مدیراستان با تاکید برمسیولیت پذیری همه کارکنان در امور محوله اظهار داشت همه باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو ونسبت به اهداف ابلاغی عملگرا باشند.
مدیراستان نقش اعتبار سنجی صحیح واصولی را از مهمترین عوامل موثر در جلوگیری از معوق شدن تسهیلات اعطایی برشمرد وتصریح کرد به هیچ عنوان نباید در این امر کوتاهی صورت گیرد واعتبار سنجی مشتریان باید بر اساس قوانین وبخشنامه های بانک در شعب اجرا شود.
وی افزود نحوه وشیوه های وصول مطالبات معوق باید از طریق روسای شعب وگروه های کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد وبا برطرف نمودن نقاط ضعف در جهت اصلاح روش ونحوه وصول مطالبات اقدام لازم انجام شود. 
حسینی استفاده روسای شعب از ابزارهای تشویقی نظیر پرداخت پاداشها وارزشیابی کارکنان رادر امر وصول مطالبات بسیار مهم دانست وخاطر نشا ن کرد کارکنانی که در امر وصول مطالبات با شعبه همکاری لازم را دارند باید در ارزشیابیها ،پرداخت پاداش وهمچنین تشویق ها متمایز از سایر کارکنان دیده شوند تا زمینه های افزایش انگیزش برای آنها فراهم شود.
وی فصل تابستان را فرصتی مناسب برای پیگیری مطالبات روستای دانست وتاکید کرد در این فصل روستاییان به دلیل برداشت محصول و افزایش درآمدشان می توانند راحت تر معوقات خود را پرداخت نمایند بنابراین پیگیری مستمر دراین شرایط می تواند در جهت کاهش مطالبات روستایی راه گشا باشد.
مدیر استان در ادامه با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف پرونده های مشکوک الوصول گفت اگر پرونده ای پس از پیگیریهای لازم توسط شعب به حیطه وصول در نیامد باید پرونده جهت تعیین تکلیف قطعی به دایره حقوقی ارجاع داده شود .
در ادامه شعب حاضر در جلسه عملکرد خود را در بخش وصول مطالبات گزارش نمودند که ضمن بررسی عملکرد شعب توسط مدیراستان، اهداف ورهنمودهای لازم به منظور کاهش مطالبات معوق به روسای شعب خاطر نشان شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/27