تازه های اخبار تازه های اخبار

مجامع ارزیابی عملکرد شعب در مدیریت قزوین برگزار شد.

مجامع ارزیابی عملکرد

مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت قزوین با حضور معاون اجرایی ومعاون مالی وفناوری مدیریت ، روسای دوایر مدیریت روسا ومعاونین وبرخی از کارکنان شعب در محل سالن جلسات مدیریت به منظور بررسی نقاط ضعف وقوت شعب برگزار شد.

در این جلسات که در سه روز متوالی برگزار شد عیسی قلیچ خانی معاون اجرایی مدیریت قزوین  ضمن ابراز خرسندی از کسب رتبه نهم مدیریت قزوین  در بین مدیریتهای کشور در ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سالجاری اظهار داشت یکی از عوامل مهم موفقیت  مدیریت قزوین تعامل وهمکاری بین ستاد وصف می  باشد وباتوجه به همدلی وتلاش همه کارکنان انتظار داریم شاهد عملکرد بهتری در ارزیابی عملکرد پایان سال باشیم.

وی افزود در سازمانها ، موفقیت پایدار از طریق بهبود عملکرد افرادی که در آن کار می کنند بدست می آید و نیروی انسانی به عنوان بزرگترین وباارزش ترین دارایی وسرمایه هر سازمانی محسوب می شود که با تجربه ومهارتی که کسب می کند موجب عملکرد بهتر وبیشتر سازمان می گردد.

قلیچ خانی افزود ارزیابی عملکرد یکی از عوامل موثر درافزایش بهره وری بانک می باشد زیرا ارزیابی عملکرد با فراهم ساختن شناخت لازم ازموانع موجود در فرآیند دستیابی به اهداف مورد نظر وآسیب شناسی می تواند به مدیریت درجهت بهبود عملکرد شعب کمک شایانی نماید

معاون اجرایی مدیریت مشارکتی و اســتفاده از خردجمعی در انجام امــور، رعایت اصــل شایسته ســالاری در انتصابات را از عوامل مهم در موفقیت مدیریت در نیمه اول سال دانست. واظهار داشت با تقویــت و مدیریت کار تیمی و بهره گیری از مشارکت جمعی مجموعه کارکنان دلسوز و متعهد صف و ســتاد، شــاهد تحقق کامل اهداف بانک در استان و تداوم افتخارآفرینی در عرصه خدمت رســانی به مردم استان در نیمه دوم سالجاری باشیم.

مهدی رجبی معاون مالی وفناوری نیز در این مجامع با ابراز خرسندی از کسب موفقیت مدیریت قزوین در ارزیابی عملکردشش ماهه اول سال جاری تصریح کرد این مجامع فرصتی مناسب است تا شعب از نتایج برگزاری مجامع در جهت بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.

وی با مهم ارزیابی نمودن برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد اظهار داشت  مهمترین مزیت برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد شناسایی نقاط ضعف شعب در شاخص های مورد نظر می باشد وبا آسیب شناسی  وارایه راهکارهای لازم اقدامات اصلاحی جهت تحقق اهداف انجام می شود.

آخرین بروزرسانی 1396/8/30