اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

توصیه های حفاظتی

توصیه های حفاظتی

 

1-هنگام دریافت پول از خودپردازها یا خروج از بانک ،مراقب اطراف خصوصا موتورسواران مشکوک باشید
2-به هیچ وجه رمز کارت خود را دراختیاردیگران -حتی به نزدیکانتان -قرارندهید.
3-به هیچ وجه محتویات داخل کیف خود را درمعرض دید افراد ناشناس قرار ندهید.
4-چک واسناد پولی خود راتارسیدن به جلوی باجه خارج نکرده وفقط درمقابل باجه آنها راازجیب خود خارج نمایید.
5- از حمل و جا به جایی پول نقد به میزان زیاد جدا"خودداری کنید و حتی الامکان از چکهای تضمینی یا حوالجات استفاده نمایید-.
6-معمولا"افرادکیف قاپ در اطراف بانکها به دنبال فرصت هستند،بنابراین هنگام دریافت پول از بانک مراقب اطراف خود،خصوصا"موتورسواران باشید.
7-در صورت امکان هنگام حمل پول از اتومبیل استفاده نموده و از پیاده روی بپرهیزید.
8 -هنگام حمل پول از خیابانهای خلوت تردد نکرده و در صورت داشتن پول،کیف دستی خود را به سمت دیوار یا جوی آب حمل کنید.
9-هنگام خروج از بانک از قراردادن پول در کیسه های نایلونی جدا"خودداری نمایید
10-وجوه نقد خود را تا زمانیکه مسیول باجه از شما تقاضا ننموده است ،روی میز پیشخوان بانک قرار ندهید
11- چنانچه به عللی مجبور هستید پول نقد را در کیف یا ساک دستی و غیره حمل نمایید ،سعی کنید از اقوام و دوستان خود به عنوان همراه و مرافب کمک بگیرید
12-در صورت پنچر شدن مشکوک و غیر عادی اتومبیل ،ابتدا وجوه همراه را در جای مطمین قرارداده و دربهای اتومبیل را قفل و با هوشیاری رفع اشکال نمایید
13 -به هنگام حمل پول یا اسناد با ارزش مراقب نزاع و درگیری یا تصادفات مشکوک و ساختگی باشید.

ساعت : 05:19:00
تاريخ : 1395/03/10