تازه های اخبار تازه های اخبار

چهارمین نشست اعضای هسته پژوهش

چهارمین نشست اعضای هسته پژوهش باحضوردکترجعفری مجری ودکترنظرپوری ناظر پروژه

اهمیت نتایج پروژه دردستیابی به اهداف استراتژیک بانک مورد تاکیداعضای هسته پژوهش میباشد
چهارمین نشست اعضای هسته پژوهشی با حضور دکتر جعفری مجری پروژه و دکتر نظرپوری ناظر پروژه با هدف بررسی و همگرایی نظرات ایشان و همچنین رفع ابهامات به وجود آمده در خصوص روش انجام تحقیق و نحوه توزیع پرسشنامه و متغیرهای جمعیت شناختی مورد استفاده درپرسشنامه پروژه ی "بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات بانکداری الکترونیکی توسط کارکنان و مشتریان ومقایسه آن دربین بانک های دولتی و خصوص و ارایه راهکارهای افزایش آن " در مدیریت شعب استان لرستان برگزارگردید.در این جلسه صیدنبی حیدریان- مدیر شعب استان- ضمن بیان اهمیت نتایج این پروژه برای بانک دردستیابی به اهداف استراتژیک اظهار داشتند:بانکداری الکترونیک وسیله ای برای کاهش هزینه هاو افزایش کارایی و نیز ایجاد ارزش افزوده جهت مشتریان می باشدوی افزودند امروزه مشتریان وقت کمتری برای انجام فعالیتهایی مانند مراجعه حضوری به بانک دارند و طالب خدمات سریع وراحت می باشند به همین جهت مراجعه غیرحضوری برای بانک و ایشان نیزهزینه کمتری دارد،البته مزایای بانکداری الکترونیکی نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود،بلکه با فرهنگ سازی می توان به آثاراجتماعی و اقتصادی بسیاری دست یافت.ایشان آزادسازی وقت کارکنان دراثرکاهش مراجعه مشتریان به شعب ،کاهش هزینه چاپ اسکناس ،بهداشت و کنترل ترافیک از آثار مشهود این فرهنگ سازی دانستندو با عنایت به تاکید اعضای محترم هیات مدیره برضرورت تسلط کارکنان به بانکداری الکترونیکی. خروجی این پروژه می بایست بانک را در راه شناخت نقاط ضعف و قوت میزان استفاده از خدمات الکترونیکی یاری نماید تا با برنامه ریزی موثر وکارا بتوان شاهد افزایش استفاده هرچه بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین کارکنان و مشتریان بانک باشیم.ایشان در پایان بر همکاری بین شعب بانک استان بامجری پروژه­درتوزیع­وجمع­آوری­پرسشنامه­هاتاکیدنمودند
در ادامه جلسه اعضای هسته پژوهش درباره نحوه توزیع پرسشنامه و متغیرهای جمعیت شناختی مناسب وکاربردی برای بانک که می بایست در پرسشنامه آورده شود با مجری پروژه به بحث و تبادل نظر پرداخته و در نهایت پرسشنامه نهایی به تایید اعضای هسته و ناظر پروژه رسید
آخرین بروزرسانی 1394/5/3