تازه های اخبار تازه های اخبار

مجمع ارزیابی عملکردشعب در شش ماهه اول سال1393

عملکرد شش ماهه شعب موردارزیابی قرارگرفت

عملکرد شش ماهه شعب با حضورحیدریان مدیر شعب روساوکارشناسان دوایر موردبررسی قرارگرفتمجمع ارزیابی عملکرد شعب تحت پوشش مدیریت لرستان با هدف بررسی عملکرد هر شعبه با حضور حیدریان مدیر شعب استان، مسیولین و کارشناسان مدیریت به مدت 3 روز برگزار گردید

این مجمع برای بهبود عملکرد شعبه در خصوص اهداف ده گانه بانک و همچنین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شعب در دستیابی به اهداف ارایه شده انجام شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان لرستان این جلسات که به صورت شعبه به شعبه مورد ارزیابی قرار گرفت ابتدا مسیول شعبه گزارش عملکرد شعبه خود را بیان سپس حیدریان مدیر شعب به بیان نقطه نظرات و دیدگاه مدیران ارشد بانک در خصوص شاخص های ده گانه شعب و همچنین تکالیفی که بانک برای شعب تعیین کرده است می پرداخت در ادامه مسیول شعبه راهکارهای خود را در این خصوص ارایه می داد
در پایان مسیولین دوایر و کارشناسان مدیریت به مسایل و مشکلات مسیولین شعبه پاسخ می دادند این مجمع به مدت 3 روز و با حضور مسیولین 24 شعبه به صورت تفکیک در روزهای ششم ، هفتم و هشتم آبان ماه تشکیل گردید
آخرین بروزرسانی 1394/5/3