تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیرشعب خوزستان درجمع روسای دوایر مدیریت

گردش شغلی سبب پرورش کارکنان توانمند در بانک می شود

عباسعلی شفیعی مدیر شعب خوزستان با بیان مطلب یادشده درجمع مسئولین دوایر مدیریت استان طی سخنانی گفت : گردش شغلی درسطح حوزه های صف وستاد مجموعه های اداری ومالی آثار وپیامدهای خوبی برای سازمان وخود فرد خواهد داشت


به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان وی ضمن بر شمردن مزایای فرآیند گردش شغلی کارکنان بویژه درسازمانهای مالی اظهار کرد :

کارکردن درهمه بخش های یک سازمان ویا نهاد مالی همانند بانک موجب فراگیری امور گوناگون بمنظور انجام خدمت بهتر ومتنوع تر به مشتریان می شود .فردیی که درهمه قسمت های شعبه کار کرده است قطعاً بهتر وروان تر می تواند به مشتریان خدمات ارائه کند ویا به ابهامات آنان پاسخ صحیح وشفاف بدهد .چنین فردی به سایر همکاران شعبه نیز می تواند مطالب زیادی را آموزش دهد .به عبارات دیگر توانمند کردن همکار از طریق اجرای فرآیند گردش شغلی هم به کمک مراجعین شعبه می آید وهم با یادگیری وفراگیری همکاران از وی، زنجیره نیروهای انسانی توانمند درمحیط کار نیز افزایش می یابد.

پس گردش شغلی درصورتیکه با انگیزه وعلاقه همکار همراه باشد قطعاً به پویایی وتوانمند سازی عملکرد وی کمک زیادی خواهد کرد .از طرف دیگر توانمندی نیروهای سازمان به فرآیند توانمندی سازمان نیز منجر خواهد شد .سازمان توانا با بودن انسانهای توانا ودانا رشد ونمو خواهد کرد .وی درادامه افزود :توانمندی نیروهای انسانی به تقویت کار جمعی درحوزه های مشاوره وارائه طرح وپیشنهاد منجر خواهد شد.

مدیریت مشارکتی درسازمانهای گردش محور شغلی ارتقاو استحکام بیشتری پیدا خواهد کرد زیرا افراد همراه با ایده ها و نظرات بیشتری می توانند درامور مختلف سازمان اظهار نظر کرده وپیشنهادات کارشناسی خود را ارائه کنند.وی ضمن برشمردن سایر مزایای ناشی ازگردش شغلی می گوید :درپاره ای از موارد گردش شغلی موجب کشف استعدادها ی بالقوه افراد درزمینه های خاص می شود که درصورت عدم اجرای فرایند گردش شغلی کشف این استعداد ممکن بود هیچگاه عملی نشود .اما حرکت وجابجایی شغلی فرصتی رادراختیار شخص قرارداده تا اوبتواند بخوبی خود را درک کرده ،درمعرض انجام کاری قراردهد که بهترین ومهمترین مزیت شخصیتی وی است .

پس کشف استعداد ها ی پنهان وبالقوه نیز می تواند یکی از دست آورده های مهم سیستم اجرای گردش شغلی باشد .نکته مهم دراجرای صحیح مکانیسم گردش شغلی توجه به تخصص و توانایی افراد است .گماردن نیروهای سازمان درمکان ومنصبی که با دانش وتوان وتجربه آنان همخوانی ندارد ،مزایای گردش شغلی رابا چالش وتهدید وآسیب روبرو می کند.درادامه این نشست معاونین مدیریت ضمن استماع سخنان مسئولین دوایر به بحث وتبادل نظر درخصوص مسایل ومباحث حوزه کاری پرداختند.

 

آخرین بروزرسانی 1394/5/6