پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

افزایش تعداد شعب، افزایش خدمات بانکی، لزوم ارتباط با مراکز تصمیم گیری در استانها، سرعت بخشـیدن به امـور اجرایی، بازرسی و نظارت سریع و دقیق، حل مشکلات ونیازهای فوری شعب، بازاریابی و جذب مشتری و اعطای تسهیلات باعث بکارگیری سیاست عدم تمرکز از طریق فرآیند تفویض اختیاردر بانک گردید. دراین راستا و در نیمه دوم سال 1368 تشکیل واحدهایی تحت عنوان سرپرستی در بانک به امری ضروری تبدیل گردید و در سال 1369 استقرار و تشکیل هفت سرپرستی مورد تصویب هیات مدیره بانک قرار گرفت و بدین ترتیب در پایان مرداد ماه همان سال بصورت منطقه ای و مطابق برنامه تدوین شده تشکیل گردید

درسال  1369 با افتتاح هفت سرپرستی موافقت گردید. سرپرستی منطقه خوزستان به مرکزیت اهواز (شامل19شعبه) ، سرپرستی منطقه غرب به مرکزیت کرمانشاه (شامل18شعبه) ، سرپرستی منطقه جنوب به مرکزیت شیراز (شامل24شعبه) ، سرپرستی منطقه جنوب شرق به مرکزیت کرمان (شامل18شعبه) ، سرپرستی منطقه شمالغرب به مرکزیت تبریز (شامل31شعبه)، سرپرستی منطقه شمالشرق به مرکزیت مشهد (شامل18شعبه) و در نهایت سرپرستی منطقه مرکز به مرکزیت اصفهان (شامل28شعبه) فعالیت خود را آغاز نمودند.

سرپرستی منطقه غرب به مرکزیت کرمانشاه شامل حوزه های کرمانشاه ،همدان ،لرستان،کردستان وایلام بود