تازه های اخبار تازه های اخبار

ایجاد رقابت سالم ومحیطی شاداب یکی از وظایف مهم روابط عمومی در سازمان است

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان ،این مطلب را عقیل زینلی مدیر شعب استان در آئین تقدیر از کارکنان دایره ارتباطات وبازاریابی مدیریت به مناسبت روز ملی ارتباطات وروابط عمومی که با حضور معاونان مدیریت برگزار شد ، عنوان کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان ،این مطلب را عقیل زینلی مدیر شعب استان در آئین تقدیر از کارکنان دایره ارتباطات وبازاریابی مدیریت به مناسبت روز ملی ارتباطات  وروابط عمومی که  با حضور معاونان مدیریت برگزار شد ، عنوان کرد .

زینلی افزود: روابط عمومی از مشاغل بسیار حساس وتاثیر گذار در هر سازمانی است و با حوزه کاری گسترده ای که دارد ،می تواند موفقیت  وتعالی هر سازمانی را تضمین کند .

مدیر شعب استان از روابط عمومی به عنوان آیینه تما نمای سازمان نام برد افزود :روابط عمومی باید با بکارگیری مهارت ،دانش وتخصص وبا هدف برقراری ارتباطات  اثربخش درون سازمانی وبیرون سازمانی ،زمینه اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به جامعه را فراهم سازد.

وی پویایی وبرقراری ارتباطات اثر بخش در روابط عمومی  را از ویژگی های دانست ، که در به حرکت در اوردن کارکنان در مسیر تحقق اهداف تعیین شده موثراست .

مدیر شعب استان ،تجزیه وتحلیل آمار ،تقدیر از کارکنان به مناسبتهای مختلف ،ایجاد انگیزه در کارکنان ،استفاده از ظرفیتها وپتانسل های موجود در استان واستفاده از تخصص همکاران وصاحب نظر در همه حوزه های کار ی مرتبط  با دایره ارتباطات وبازاریابی راخواستار شد .

در ادامه محمد علی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری مدیریت پویای وایجاد محیط سالم وشاد در مدیریت را در دست یابی به اهداف بانک مهم دانست وافزود :دایره ارتباطات وبازاریابی با توجه به حیطه فعالیت خود نقش بسزای در این زمینه می تواند داشته باشد .

امید قاسم زاده معاون اجرایی مدیریت  نیز در این مراسم روابط عمومی را منعکس کننده عملکرد سازمان در اذهان عمومی  جامعه عنوان کرد وگفت :روابط عمومی باید با استفاده از تمامی ظرفیتها موجود نسبت به انعکاس اخبار  ورویدادهای سازمان به مخاطبان درون وبیرون سازمان تلاش کند .

وی رصد اخبار واطلاعات مربوط به سازمان وپاسخگویی درست به درخواستها ی مشتریان وارباب رجوع را از وظایفی عنوان کرد: که بایدبا  توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی وفضاهای مجازی مورد توجه  بیشتری قرار گیرد .

شایان ذکر است در پایان مراسم با اهدا لوح تقدیر وهدایایی از کارکنان دایره ارتباطات وبازاریابی مدیریت تقدیر شد .

 

 

آخرین بروزرسانی 1400/2/30