عیادت ازهمکار انتظامات

عیادت ازهمکار انتظامات

فضل اله تمتاجی معاون حوزه شمال اصفهان به همراه پورمحسن معاون حفاظت فیزیکی حوزه حراست مدیریت و جمعی از همکاران و پرسنل انتظامات ، از مصطفی ترابی همکار انتظامات که از ناحیه دست و پا دچار آسیب گردیده بود، عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان این اقدام با هدف تجلیل،تکریم و دلجویی از این همکار صورت گرفت.

خانواده ترابی نیز در پایان این دیدار از همدلی و ابراز محبت همه همکاران تشکروقدردانی کردند.

آخرین بروزرسانی 1397/11/27