همکار مدیریت استان ایلام نماینده امور ایثارگران استان شد

با امضای مدیر عامل مرکز توانمند سازی نمایندگان امور ایثارگران استان ایلام

همکار مدیریت استان ایلام نماینده امور ایثارگران استان شد

جعفر شهبازی - رییس خدمات بانکی شعبه سیدالشهدای ایلام به عنوان نماینده مرکز توانمندیهای نمایندگان و مدیران ایثارگر استان ایلام انتخاب شد

جعفر شهبازی - رییس خدمات بانکی شعبه سیدالشهدای ایلام  به عنوان نماینده مرکز توانمندیهای نمایندگان و مدیران ایثارگر استان ایلام انتخاب شد

طی حکمی که به امضای رضا رحیمی نسب مدیر عامل مرکز توانمندسازی نمایندگان و مدیران ایثارگر استان ایلام رسیده آقای جعفر شهبازی -همکار شعبه سیدالشهدای به عنوان نماینده این استان  در امور ایثارگران کشور انتخاب شد.

آخرین بروزرسانی 1399/4/9