فهرست اخبار فهرست اخبار

انتصابات روسای شعب در اسفند ماه توسط مدیریت شعب استان همدان

انتصابات جدید

در اسفند ماه 1391 طی احکام صادره جداگانه ای از سوی آقای حسن ریحانی پور مدیر محترم شعب استان همدان چهار نفر از همکاران به شرح زیر بعنوان رییس جدید چهارشعبه استان همدان منصوب شدند.
-آقای مجید کشاورزنژاد به سمت رییس شعبه مرکزی همدان
 
2-آقای حمیدرضا قهرمانی به سمت رییس شعبه کبودرآهنگ
 
3-آقای علیرضا جعفری به سمت رییس شعبه سید جمال الدین اسدآباد
 
4-آقای بهنام قهرمانی به سمت رییس شعبه فامنین 
آخرین بروزرسانی 1394/4/24