تازه های اخبار تازه های اخبار

توسط اداره کل آموزش بانک مسکن برگزار شد

دوره بازآموزی ساب پورتال سازمانی با حضور کارشناسان روابط عمومی

دوره بازآموزی ساب پورتال سازمانی با حضور کارشناسان روابط عمومی مدیریتهای سراسر کشور در اداره کل آموزش بانک مسکن برگزار شد

با توجه با ضرورت تقویت روابط عمومی الکترونیک ،پس از بروز کردن سایت اصلی بانک مسکن ؛دوره بازآموزی دوره بازآموزی ساب پورتال سازمانی با حضور کارشناسان روابط عمومی مدیریتهای سراسر کشور در اداره کل آموزش و به همت اداره کل روابط عمومی بانک مسکن  برگزار شد.

این دوره با هدف افزایش مهارت کارشناسان و بروزرسانی دانش ایشان طی یک دوره فشرده یک روزه در مرکز شکل گرفت و آموزشهای لازم به کارشناسان روابط عمومی داده شد، تا پس از بازگشت به محل خدمت خود بتوانند اخبار و سایر موارد مربوط به مدیریت خود را در ساب پورتال استانی بارگذاری نمایند.

آخرین بروزرسانی 1396/2/25