اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران توانمند و داراي تجربه در زمينه پروژه تدوين استراتژي و نقشه راه مهاجرت به EMV (تجديد شده)

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران توانمند و داراي تجربه در زمينه پروژه تدوين استراتژي و نقشه راه مهاجرت به EMV (تجديد شده)

بانک مسکن در نظردارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در زمینه جهت امور صادركنندگي و پذيرندگي كارت هاي مبتني بر EMV اقدام نماید.لذا از شرکت هایی که داراي تجربه و رزومه مناسب بوده و حائز شرايط ذيل مي باشند:

1. دارا بودن شركت ثبت شده

2. ارائه سوابق تحصيلي ، توانمنديها ، سوابق تخصصي ، مدارك داخلي يا بين المللي اخذ شده كارشناسان مرتبط با موضوع پروژه و ذكر ميزان آشنايي آنها با مفاهيم ذيل :

- استانداردها و نيازمنديهاي پياده سازي EMV

- مقررات و قوانين ويژه هر يك از موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت شبكه هاي بين المللي از بعد فني ، حقوقي و اجرايي

- مقررات بانك مركزي از بعد فني ، حقوقي و اجرايي در زمينه موضوع مناقصه

- امور فني سوييچهاي بانكي ،ابزارهاي پرداخت و  شبكه ملي پرداخت كشور (شتاب)

3. ارائه طرح پيشنهادي جهت انجام پروژه شامل: (بدون ارائه طرح مدارك بررسي نخواهد شد)

_ چگونگي معرفي استاندارد EMV

_ ارائه چگونگي انجام مراحل شناخت سازمان در حوزه هاي پذيرندگي و صادركنندگي

_چگونگي شناسايي نقص ها و كاستي ها و شكاف هاي موجود در سازمان

_ ارائه استراتژي و مراحل انجام پروژه

_ تخمين زمان و هزينه پروژه

 دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل را به همراه سوابق اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه ، حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 به آدرس ذیل تحویل نمایند .

نشانی : تهران ، خیابان آفریقا ، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .

ساعت : 06:59:00
تاريخ : 1399/04/07