اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

تمدید طرح چاوش تا پایان سال جاری

تمدید طرح چاوش تا پایان سال جاری

مدت اجرای طرح چاوش برای آخرین بار از تاریخ  1397/12/01  تا پایان سال جاری به شرح ذیل تمدید می گردد.

الف- بخشودگی کامل خالص جرایم تسهیلات به نسبت واریزی: 
در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیر جاری تسهیلات پرداختی اعم از مبادله ای، مشارکتی، قرض الحسنه و ... ، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد به نسبت واریزی  بدهکاران مورد بخشودگی قرار می گیرد.

*** توضیح اینکه اجرای طرح از لحاظ نحوه ی محاسبات و صدور اسناد حسابداری مشابه شرایط قبلی طرح چاوش خواهد بود.

ب-  تغییر نام مدیون :
تغییر نام مدیون بدون واریز درصد در مورد آن دسته از مشتریانی که فاقد مطالبات غیرجاری بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیرجاری خود به شرح مذکور اقدام نمایند ، در طول دوره ی طرح چاوش امکان پذیر گردد.

توجه : 
بخشودگی جرایم مربوط به واریزیهای مشتریان به شرح فوق از تاریخ 1397/12/01 تا پایان سال جاری ؛ اعم از حضوری و یا غیرحضوری از طریق پایانه های خود پرداز، خود دریافت، اینترنت بانک و همراه بانک ؛ در صورت ارایه درخواست مکتوب بخشودگی جرایم از سوی مشتریان و با تایید مسیول محترم شعبه ، بخشودگی جرایم متعلقه و احتساب آن به مطالبات قرارداد به شرح فوق امکان پذیر می باشد.

ساعت : 13:33:00
تاريخ : 1397/12/01