اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

گواهی سپرده

گواهی سپرده

مشتری گرامی

گواهی سپرده منتشره 1396/11/28  شما به موجب بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا از روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 به گواهی سپرده یکساله جدید با نرخ سود 18 درصد سالانه و بازخرید 10 درصد در کمتر از 6 ماه و بازخرید 14 درصد با بیش از شش ماه تبدیل می شود.شایان ذکر است برای تبدیل موصوف نیازی برای مراجعه به شعبه در تاریخ 1397/11/28 نخواهد بود.

ساعت : 13:10:00
تاريخ : 1397/11/27