اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان بانک توسعه اسلامی

فراخوان بانک توسعه اسلامی

فراخوان بانک توسعه اسلامی برای ارایه مقالات و دستاوردهای علمی،تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه "تامین مالی و بانکداری اسلامی"

 

مراجعه به آدرس www.irti.org و دریافت و تکمیل فرم

ساعت : 13:33:00
تاريخ : 1397/07/30