اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکارجهت" مشاوره و ارایه راهکار در خصوص پیوستن به شبکه های بین المللی کارت"

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکارجهت" مشاوره و ارایه راهکار در خصوص پیوستن به شبکه های بین المللی کارت"

بانک مسکن در نظردارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در زمینه مشاور وارایه راهکاردرخصوص پیوستن به شبکه های بین المللی کارت اقدام نماید.لذا از شرکت هایی که دارای تجربه ورزومه مناسب درخصوص کارباشبکه های بین المللی کارت باشد ازجمله:

  • آشنایی باسرویس دهنده های بین المللی وانواع قراردادهاوچگونگی تنظیم قراردادوقوانین مرتبط
  • آشنایی بامجموعه اقدامات،تغییرات زیرساختی جهت ارتباط باشبکه های بین المللی
  • دارای تجربه درعملیات اجرایی وفنی حوزه صادرکنندگی وپذیرندگی کارتهای بین المللی ،

دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل را به همراه سوابق اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه ، حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 14/11/1394 به آدرس ذیل تحویل نمایند .

نشانی : تهران،خیابان آفریقا،بالاترازچهارراه اسفندیار،خیابان ارمغان شرقی،پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن،طبقه دوم،دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات ومناقصات .

ساعت : 09:02:00
تاريخ : 1394/11/05