مشاهده کد شبا مشاهده کد شبا

 

"جهت مشاهده کد شبا حساب های متمرکز، حساب تسهیلات،کارت بانک مسکن و کارت تسهیلات می توانید از این سرویس استفاده نمایید.
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار "شبا" نامیده می شود،شماره ای است ۲۴ رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند ."

 

تاریخ ویرایش1398/10/1- 8:32