اداره کل آموزش اداره کل آموزش

رییس اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519635
نمابر : 021-88519634
اداره کل آموزش - معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644
اداره کل آموزش - معاون اجرایی
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی