اداره کل رفاه کارکنان اداره کل رفاه کارکنان

رییس اداره کل رفاه کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-64572320
نمابر : 021-66743010
اداره کل رفاه کارکنان - معاون امور رفاهی و تسهیلاتی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم-
تلفن : 021-66710944
نمابر : 021-66743010
اداره کل رفاه کارکنان - معاون درمان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-66701905
نمابر : 021-66743010
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی