اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

رییس اداره کل امور کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-66718073
نمابر : 021-66701295
اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -
تلفن : 021-66706844
نمابر : 021-66706844
اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -
تلفن : 021-66706844
نمابر : 021-66706844
اداره کل امور کارکنان - معاون فنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
تلفن : 021-66730384
نمابر : 021-66730384
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی