معاون حقوقی و وصول مطالبات معاون حقوقی و وصول مطالبات

عضو هیات عامل بانک و معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932205
نمابر :