تسهیلات جایزه خوش حسابی تسهیلات جایزه خوش حسابی

دریافت جایزه خوش حسابی یا دریافت تخفیف سود بصورت کاهش مبلغ اقساط و یا کاهش تعداد اقساط ناشی از پرداخت پیش از موعد اقساط

اقساط تسهیلات پرداختی مشتریانی که قبل از سررسید اقدام به پرداخت می نمایند مشمول پرداخت جایزه خوش حسابی می شوند.

بدهکارانی که 7 قسط و بیشتر را زودتر از سررسید های مقرر واریز می نمایند در صورت عدم تمایل به استفاده از جایزه خوش حسابی ، مشمول تخفیف سود در قالب تقلیل مبلغ اقساط یا کاهش تعداد اقساط خواهند شد.

شرایط استفاده از جایزه خوش حسابی و تخفیف نرخ سود:
 • نرخ جایزه خوش حسابی معادل دو درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی می باشد.
 • جایزه خوش حسابی به اصل اقساط ماهانه تعلق می گیرد.
 • اقساط زود پرداختی قبل از سررسید تا 6 قسط مشمول جایزه خوش حسابی می شوند.
 • اقساط زود پرداختی 7 قسط و بیشتر بنا به درخواست کتبی وانتخاب مشتری مشمول جایزه خوش حسابی و یا تخفیف سود بصورت تقلیل مبلغ اقساط و یا کاهش تعداد اقساط می شوند.
 • جایزه خوش حسابی در پایان هر سال مالی و یا هنگام تسویه قرارداد طی سال مالی محاسبه می شود.
مواردی که مشمول تخفیف سود وجایزه خوش حسابی نمی شوند:
 • تسهیلات پرداختی با اقساط پلکانی در حال حاضر مشمول جایزه خوش حسابی نمی باشند.
 • تسهیلات تبصره ای ، تسهیلات قرض الحسنه، تسهیلات از محل وجوه اداره شده و تسهیلات خانه های واگذاری وزارت مسکن ، سازمان مسکن ، بنیاد مسکن، بنیاد جانبازان، بنیاد مستضعفان و....مشمول جایزه خوش حسابی نمی باشند.
 • تسهیلات پرداختی با نرخ سود کمتر از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت مشمول جایزه خوش حسابی نمی باشند.
سایر نکات:
 • مشتریانی که با پرداخت پیش از موعد اقساط مشمول جایزه خوش حسابی می شوند، سررسید اقساط بعدی آنها طبق روال پیش بینی شده ودر سررسید های قبلی تعیین شده، خواهد بود.
 • مشتریانی که با پرداخت پیش از موعد اقساط از مزایای تخفیف سود و کاهش تعداد اقساط و یا تقلیل مبلغ اقساط استفاده می نمایند، سررسید قسط بعدی بلافاصله پس از کاهش تعداد اقساط و یا تعیین مبلغ قسط جدید خواهد بود .
 • برای اقساط پرداختی پیش از موعد 1الی 6 قسط نیازی به ارایه درخواست از جانب مشتری نمی باشد و جایزه خوش حسابی اقساط پرداختی موصوف به حساب تسهیلاتی مشتریان منظور خواهد شد.
تاریخ ویرایش1398/7/11- 10:10