راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر چکهای برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها به صورت ذیل امکان پذیر می باشد:
1-تامین موجودی

2-ارائه لاشه چک برگشتی

3-ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک

4-واریز مبلغ چک به حساب جاری ومسدود نمودن آن به مدت 24 ماه

5-ارائه نامه از مراجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی

6-ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی

 

دریافت فلوچارت

 

تاریخ ویرایش1398/9/9- 8:46