تازه های اخبار تازه های اخبار

رسالت آموزش ، تغییر رفتار است

مدیر شعب استان فارس در نشست همکاران مدرس با بیان این مطلب که اگر می خواهیم قوی باشیم می بایست ضعف های خود رابشناسیم گفت : رسالت اصلی آموزش تغییر در رفتار است و این تغییر سبب شناخت خود و افزایش آگاهی می شود.

مجید امیری: نقش آموزش در بهبود کیفیت و ارائه خدمات هر سازمانی بر کسی پوشیده نیست. حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش ،آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد .

ایشان پویایی و آینده نگری و بهبود ارائه خدمات هر سازمان را در گرو آموزش کارکنان دانست و در این خصوص توضیح داد : آموزش باعث می شود همکاران با اهداف و استراتژی های سازمان آشنا گردند .اگر بتوانیم به مباحث آینده نگاه عمیق داشته و بر مبنای آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم یا به عبارتی آینده پژوهی کنیم آینده خود و سازمان را با برنامه ریزی دقیق تری شکل می بخشیم .

وی تاکید نمود : ارائه سرفصل های آموزشی به صورت بومی می تواند کمک بسزایی در تغییر آموزش از حالت آماری به کاربردی نماید.

مدیر شعب استان فارس ایجاد حس مثبت اندیشی در فراگیران ، انتقال تجربه همکاران موفق و افزایش نفوذ کلام ایشان را  از دیگر خصوصیات آموزش عنوان نمود.

همچنین در این جلسه همکاران مدرس به ارائه مطالب در راستای بهبود روش های آموزشی پرداختند و در این خصوص توضیح دادند: آموزش هدفمند ، میزان هم افزایی و هوش سازمانی را ارتقاء می دهد به گونه ای که با کمترین هزینه اهداف سازمان تحقق می یابد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/7