تازه های اخبار تازه های اخبار

بانکداران نمونه استان

بانکداران نمونه استان

براساس ارزیابی های به عمل آمده پنج نفر از روسای شعب استان آذربایجان شرقی به عنوان بانکداران نمونه انتخاب شدند.
براساس ارزیابی های به عمل آمده پنج نفر از روسای شعب استان آذربایجان شرقی   به عنوان بانکداران نمونه انتخاب شدند.
براساس ارزیابی های به عمل آمده پنج نفر از روسای شعب استان آذربایجان شرقی به شرح زیر به عنوان بانکداران نمونه انتخاب شدند.
1- عباس تاج سنجرانی رییس شعبه شهرک زعفرانیه تبریز
2- مصطفی طاهری رییس شعبه شهرک شهید یاغچیان تبریز
3- هوشنگ بهروز رییس شعبه جام جم مراغه
4- اکبر پورآقا رییس شعبه شهید مطهری میانه
5- کریم خیاط زاده رییس شعبه گوگان
آخرین بروزرسانی 1394/4/21