ارتقای دوپله ای بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی دریک سال(1394)

ارتقای دوپله ای بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی دریک سال(1394)

بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی توانست باارتقای دو پله ای خود درسال 1394، بانک های سپه وتجارت راپشت سرنهاده ورتبه چهارم استانی رادربین بانک های استان، به خود اختصاص دهد.
مهدی احمدی مدیرشعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی طی مصاحبه ای که باکارشناس روابط عمومی استان داشت گفت: بانک مسکن بانکی دولتی وتخصصی می باشدکه عمده فعالیت خودرادربخش های مرتبط بامسکن متمرکز نموده است. دراین راستاتلاش زیادی که همکاران درسطح استان داشتند توانستیم سهم بانک مسکن رااز منابع استانی بالابرده و بانک سپه رادر خردادماه و بانک تجارت رادرآذرماه سال 1394 پشت سربگذاریم و رتبه خودرااز6 به 4 ارتقای دهیم.
احمدی افزود: براساس اعلام شورای هماهنگی بانکهای استان به تاریخ پایان آذرماه سال 94، بانک سپه دراستان بادارابودن 90 شعبه و 668 پرسنل رسمی و امکانات و پتانسیل بیشتر یکی از بانکهای باسابقه و قدیمی وبانک تجارت هم با69 شعبه و 670نفرپرسنل رسمی یکی دیگر ازبانکهای مهم تجاری و بزرگ درسطح کشور و استان می باشند . در سالهای گذشته رتبه این بانکها از بانک مسکن بالاتر بود ولی باتلاشی که همکاران پرتلاش بانک مسکن در استان از خود نشان دادند توانستیم با 66 شعبه و 470 نفر پرسنل رسمی، این بانکها را پشت سرنهاده و رتبه بانک مسکن را ارتقای بخشیده و از رتبه ششم به رتبه چهارم صعود نماییم. 
احمدی بااشاره به رسالت اصلی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در بخش مسکن، به پراکندگی شعب بانکهای سپه و تجارت و مسکن اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه تامین سرپناه برای مردم یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن می باشد بنابراین هدف اصلی خودرا تنها کسب سود ندانسنه و پراکندگی شعب بانک مسکن درسطح استان گسترده شده تابتواند به این رسالت اجتماعی خود عمل نماید لذا بیش از 50 درصد شعب بانک مسکن درشهرستانهای مختلف استان مستقر می باشد، ولی بانکهای دیگر علی الخصوص بانکهای تجاری که بیشتر به کسب سودآوری توجه دارند بیشتر شعب خودرا در مرکز استان و در شهر تبریز که از پتانسیل های اقتصادی بالا و منابع عظیم مالی برخوردار است متمرکز نموده اند بااین حال بانک مسکن توانست باتلاش جمعی همکاران و سیاستهای راهبردی مسیولین عالی بانک، دوبانک مذکوررا پشت سر نهاده و حجم بیشتر منابع را در استان به خود اختصاص دهد و جایگاه خودرا دو پله، ارتقای بخشد و سهم خود را از منابع استان به 12 درصد افزایش دهد، که این سهم نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
احمدی ضمن تشکر مجدد از تلاش همکاران در شعب تبریز ، شهرستانها و مدیریت شعب استان، رتبه بانک مسکن را در شهرستان مراغه، دوم، شهرستان اهر، سوم و شهرستان اسکو، سوم اعلام کرد و اظهار امیدواری نمود که همکاران در شهرستانهای دیگر نیز تلاش مضاعف نمایند و رتبه بانک را در تمامی شهرستانها ارتقای بخشند.
مدیرشعب استان آذربایجان شرقی درپایان سخنان خودرتبه بانک مسکن مدیریت شعب استان رادرمیان 34مدیریت بانک مسکن درکل کشور، چهارم ودرصدرشداستان رانسبت به ابتدای سال 94، 44 درصداعلام نمودوادامه داد: باتوجه به موفقیت های ذکرشده، مدیریت شعب استان توانسته است اهداف ترسیم شده خود محقق سازد.
آخرین بروزرسانی 1395/2/22