تازه های اخبار تازه های اخبار

« زينلي مدير شعب استان بوشهر: نقش معاونين شعب در بهره وري كليدي است»

جلسه ي بررسي امور كاري شعب با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان، رحيمي معاون مدير، روسا و كارشناسان مديريت و كليه معاونين شعب استان در محل دفتر مدير شعب استان برگزار گرديد.

« زينلي مدير شعب استان بوشهر: نقش معاونين شعب  در بهره وري كليدي است»

 جلسه ي بررسي امور كاري شعب با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان، رحيمي معاون مدير، روسا و كارشناسان مديريت و كليه معاونين شعب استان در محل دفتر مدير شعب استان برگزار گرديد.

زينلي مدير شعب استان بوشهر ضمن خوش آمدگويي به معاونين شعب گفت: برنامه بانك بهره وري است كه در اين راه معاونين شعب نقش بسيار مهمي در ياري رساني به مديريت را دارا مي باشند. وي افزود: بانك براي هركار و هرشخص برنامه خاصي دارد. نقش معاونين شعب در بهره وري كليديست چون آنها در بتن كار هستند و هم بايد كار اجرايي كنند و هم كار مديريتي. ايشان خواستار حداكثر بهره وري را از ظرفيت موجود شد.

     مدير شعب استان، ارتباط معاونين شعب را سه سويه خواند و گفت: معاونين با رييس شعبه، كارمندان و مشتريان در ارتباط هستند و بايد بتوانند هماهنگي خوبي را بين نيروها بوجود آورند. وي ادامه داد: ما اهداف بلندمدتي داريم پس بايد با ورود به موقع چالش هاي احتمالي را مديريت كنيم. ايشان داشتن اطلاعات را بسيار مهم دانست و افزود: بايد با مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمها بر دانش خود بيفزايد و همچنين همكاران را آموزش صحيح دهيد و در نهايت بر تمام كارها و امور اشرافيت حاصل نماييد.

    زينلي تكريم ارباب رجوع را بسيار جدي خواند و گفت: بايد براي خواسته هاي مشتريان بدنبال راهكار باشيد و  در اين راستا از مقام بالاتر مطالبه گر باشيد تا ما هم پيگير درخواست هاي شما باشيم.

   مدير شعب استان بوشهر مطالبي از بخش هاي مختلف از جمله، كنترل و نظارت، اعتبارسنجي مشتريان، وصول مطالبات، جذب منابع و ... مطرح نمود و به سئوالات تمامي معاونين پاسخ هاي مقتضي را ارائه نمود.

  در ادامه رحيمي معاون مدير شعب استان نقش معاونين را مهم خواند و افزود: معاونين نقش مشاوره اي، نظارتي و كنترلي  مهمي را دارند و بايد ضمن هماهنگي با رييس شعبه  از اين فرصت بهترين بهره برداري را نمايند. وي افزود: معاونين شعب بايد در عملكرد از روساي شعب پيش رو باشند.

    در پايان به معاونين شعب برتر لوح تقدير و هدايايي اهداء گرديد.

آخرین بروزرسانی 1397/10/4