تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسه شورای نظارت

جلسه شورای عالی نظارت مدیریت شعب استان بوشهر به ریاست دهداری زاده معاون مدیریت شعب استان و با حضور رؤسای دوایر مدیریت ، کارشناسان و تعدادی از رؤسای شعب در محل مدیریت شعب استان برگزارگردید.

هداری زاده ضمن خوشامد گویی به همکاران ، منظور از برگزاری اینچنین جلساتی را کنکاش در مسایل بانک دانست واظهار داشت : همکاران بایستی ضمن بررسی جامع مسایل و کنکاش موضوعات ، در صدد ایجاد روش هایی جهت بهبود امور باشند که در این راه نیاز به تفکر می باشد .

وی گفتگو و به چالش کشیدن موضوعات را بهترین راه جهت رسیدن به نتیجه مطلوب دانست وگفت : مسایل و موارد مورد گفتگو باید به بحث گذاشته شود و همکاران بایستی با مطالعه کافی در این مباحث شرکت نموده تا درانتها به بهترین نتیجه دست پیدا نماییم .

دهداری زاده افزود :اگر همکاران حساسیت داشته باشند ارایه راه وطریق می کنند و با تفکر راههایی را که منتج به بهبود شرایط می گردد پیدا می کنند.

در ادامه مهرور بعنوان دبیر جلسه شورای نظارت مسایل را مطرح نمود و همکاران نظرات کارشناسی خود را ارایه نمودند و در مطالبی که نتیجه گیری حاصل نگردید مقرر گردید از مرکز کسب تکلیف گردد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23