تازه های اخبار تازه های اخبار

با برگزاری ارزیابی عملکرد ششماهه دوم سال97 مدیریت اردبیل با کسب نمره نهایی 687.95توانست کماکان در منطقه سبز قراربگیرد.

درارزیابی عملکرد منتهی به پایان سال97 شعب مدیریت اردبیل کماکان درمنطقه سبز قرارگرفت.

دراین جلسه که با حضورمدیرشعب، معاون و کارشناسان و روسای شعب و دوایر مدیریت اردبیل برگزارشد عملکرد شعب تحت پوشش مدیریت اردبیل در بخشها و سرفصل های مختلف مورد بررسی قرارگرفت. و توسط آقای ابوالفضل کوهی فردمدیر شعب استان توصیه های لازم به همکاران داده شد.

دراین جلسه که با حضورمدیرشعب، معاون و کارشناسان و روسای  شعب و دوایر مدیریت اردبیل برگزارشد عملکرد شعب تحت پوشش  مدیریت اردبیل در بخشها و سرفصل های مختلف  مورد بررسی قرارگرفت. و توسط  آقای ابوالفضل کوهی فردمدیر شعب استان توصیه های لازم به همکاران داده شد.

ایشان  با توجه به تجدید نظر در افزایش نمرات وصول مطالبات اعم از NPL  وصول نقدی و... سایر وصولی ها به اهمیت  کاهش وصول مطالبات در بانک اشاره نمود و تلا ش همه جانبه را در این خصوص خاستار شد.وی گفت برای اولین بار 20 شعبه از 21 شعبه مدیریت اردبیل تعداد3494 پرونده مطالبات خود رانسبت به پایان سال96 کاهش داده اند  ضمن اینکه هفت شعبه موفق شده اند مبلغ مطالبات را نسبت به پایان ساال96 کاهش داده و 12 شعبه نیز NPL خود را نسبت به پایان سال96 کاهش داده اند.

 وی در بخشی از سخنان خود با توجه به افزایش نمرات در بخش  بهای تمام شده منابع که دوبرابر شده است، اشاره و جذب منابع ارزان قیمت رادر سبد حسابهای بانک مهم خواند . ضمن اینکه  تلاش همکاران در بخشهای مختلف بانک مانندمتوسط سپرده روزانه ممتاز، حساب صندوق مسکن یکم ، خدمات نوین  و ... که در منطقه سبز قرارگرفته بودند ستود و خواستار تلاش درهمه زمینه ها گردید.

 مدیر شعب استان اردبیل  درحضور روسای شعب و دوایر حاضر درجلسه  ضمن تقدیر از عملکرد همکاران مدیریت اردبیل گفت درهرزمان که همکاران مدیریت اردبیل اراده بر انجام عملی را کرده اند و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است توانسته اند شگفتی سازشده و قله های موفقیت راکسب نمایند.

گفتنی است در پایان جلسه ازآقایان بهنام میرزایی، محمد پناهی و هادی پژوهی، روسای  شعب بعثت، فلسطین ، و نیر که  به ترتیب با کسب نمرات806 ،802 و730    توانسته بودند رتبه اول تا سوم را دربین شعب تحت پوشش در ارزیابی عملکرد سال97 را کسب نمایند با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

کوهی فرد اظهاار امید واری کرد که همکاران مدیریت اردبیل کماکان با همدلی و پشتکار وبرنامه ریزی مناسب  و شناسایی نقاط  قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف بتوانند درادامه راه  نیزرتبه  خوبی کسب نمایند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31