تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون مدير شعب اردبيل : طرح ميثاق فرصتي عالي براي كاهش مطالبات بانك محسوب ميشود.

تشريح طرح ميثاق در مديريت اردبيل

با حضور روساي شعب و دواير مديريت اردبيل طرح ميثاق در اردبيل تشريح شد. در اين جلسه اكبر صفاري معاون مديرت شعب اردبيل وصول مطالبات را اولويت بانك در سالجاري توصيف نمود و گفت با عنايت به رويكرد اولياي بانك به وصول مطالبات و بازگرداندن منابع بانك به چرخه دوباره و رونق توليد درسال جاري همكاران استان اردبيل بايد تمام توان خود را براي كاهش مطالبات بانك بكار ببندند

 با حضور روساي شعب و دواير مديريت اردبيل طرح ميثاق در اردبيل  تشريح شد. در اين جلسه اكبر صفاري معاون مديرت شعب اردبيل وصول مطالبات را اولويت بانك در سالجاري توصيف نمود و گفت با عنايت به رويكرد اولياي بانك  به وصول مطالبات و بازگرداندن منابع بانك به چرخه دوباره و رونق توليد درسال جاري همكاران استان اردبيل بايد تمام توان خود را براي كاهش مطالبات بانك بكار ببندند و در اين خصوص طرح ميثاق مي تواند كمك شاياني  به اين جريان نمايد  و بايد از فرصت بوجود آمده نهايت تلاش و كوشش را بنماييم.

معاون مدير شعب اردبيل در ادامه گفت همچنان كه درجريان هستيد كميته وصول مطالبات همه ماهه با دعوت از روساي شعب و بررسي جزء به جزء  پرونده هاي مطالباتي بانك  در مديريت اردبيل صورت ميگيرد و اين نشان از اهميت موضوع ميباشد. كما اينكه تاكنون همكاران بانك مسكن استان اردبيل از طرحهاي  مربوط به وصول مطالبات نهايت استفاده را برده اند لازم است تا در خصوص طرح ميثاق نيز استفاده بهينه در جهت به حيطه وصول درآوردن مطالبات بانك انجام شود.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31